ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം:പുനപരിശോധന ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബഞ്ച് ഫെബ്രവരി 6ന് പരിഗണിക്കും:അറിയിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി

Loading...

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം: പുനപരിശോധന ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബഞ്ച് ഫെബ്രവരി 6ന് പരിഗണിക്കും.

ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുള്ള സുപ്രീംകോടതി അറിയിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം: പുനപരിശോധന ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടന ബഞ്ച് ഫെബ്രവരി 6ന് പരിഗണിക്കും.ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുള്ള സുപ്രീംകോടതി അറിയിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി

تم النشر بواسطة ‏‎Vinaya Ps‎‏ في الخميس، ٣١ يناير ٢٠١٩

Loading...